Projekt Statutu na dzień 21.07.2016 r.

 

 

STATUT FUNDACJI „FOTOGRAFICZNA APERTURA”

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

§1

1. Fundacja Fotograficzna Apertura, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez ………………………………., zwanego/zwanych dalej Fundatorem/Fundatorami, aktem notarialnym Repertorium A nr ……….. sporządzonym przez notariusza – ……………………………. w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie, ul. …………………………….., dnia ……………….

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn.

2. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności województwo warmińsko-mazurskie. Fundacja może również działać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury.

§4

Fundacja może uzyskać status organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po spełnieniu wymagań określonych w w/w ustawie (Ustawa o działalności pożytku publicznego, Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm. oraz Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm. ).

§5

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
3. Nazwa Fundacji może być tłumaczona na języki obce.

§6

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności, na podstawie uchwały Zarządu.

 

§7

1. Fundacja opiera swoją działalność na pracy członków Zarządu, pracowników i wolontariuszy.
2. Fundacja może zlecać określone zadania innym podmiotom.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§8

Celem Fundacji jest:
1. Promocja, popularyzacja i działanie na rzecz podnoszenia poziomu fotografii, jako sztuki, formy ekspresji czy też dokumentu, w szczególności w środowisku lokalnym i regionalnym oraz we współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu zainteresowań.
2. Prowadzenie, inicjowanie i wpieranie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej w zakresie fotografii.
3. Promowanie fotografii jako istotnego czynnika kształtującego wrażliwość społeczną.
4. Budowa społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym akcentem na społeczność lokalną.
5. Integrowanie środowiska osób działających na rzecz dobra publicznego.
6. Rozpowszechnianie wśród społeczności lokalnej, szczególnie wśród młodzieży najlepszych praktyk wychowania i edukacji.
7. Działanie na rzecz poprawy jakości życia kulturalnego na szczeblu zarówno lokalnym jak i globalnym.
8. Promocja Miasta Olsztyna, Warmii i Mazur i Polski w Europie i na świecie.

§9

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
1. Niedochodowe organizowanie spotkań, plenerów, warsztatów, sympozjów, konferencji, pokazów, wystaw oraz innych imprez kulturalnych mających na celu propagowanie fotografii jako sztuki, formy ekspresji lub też dokumentu, a także działań na rzecz jej ochrony.
2. Niedochodową działalność wydawniczą obejmującą inicjowanie wydawnictw i publikacji w zakresie realizacji celów statutowych.
3. Niedochodową działalność wystawienniczą obejmującą organizację i współpracę przy organizacji wystaw i pokazów fotografii.
4. Inspirowanie i wspieranie działalności twórczej lokalnych artystów fotografów, a także rozwijanie wzajemnej współpracy związanej z ich twórczością.
5. Promowanie dorobku twórczego lokalnych artystów fotografów oraz dorobku członków Fundacji.
6. Promocję mediów poświęconych fotografii ( książki, albumy, czasopisma, filmy, portale i strony internetowe itp. )
7. Własną działalność wydawniczą ( książki, albumy, czasopisma, filmy, portale, strony internetowe itp. )
8. Wspieranie działań osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji.
9. Uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji fotograficznej.
10. Współpracę z uczelniami i innymi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi i naukowymi.
11. Współpracę z organami gmin, powiatów i województwa pomorskiego oraz innymi jednostkami samorządowymi.
12. Współpracę z polskimi instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.
13. Współpracę z organami Unii Europejskiej.
14. Fundowanie nagród i stypendiów dla osób w trudnej sytuacji ekonomicznej.
15. Fundowanie nagród i stypendiów oraz pozyskiwanie mecenatu dla osób szczególnie uzdolnionych.
16. Organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17. Występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach objętych celami statutowymi.
18. Inicjowanie i wspieranie wolontariatu i akcji dobroczynnych.

 

ROZDZIAŁ III
Organy Fundacji

§10

Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Rada Fundacji, która może zostać powołana przez Fundatora.

§11

Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu.

§12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentować Fundację samodzielnie.
3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
4. Każdy członek Zarządu ma obowiązek poinformować pozostałych członków organu o podejmowanych działaniach, w tym w szczególności o powołaniu pełnomocnika.

§13

Każdy członek Zarządu odpowiada przed pozostałymi członkami organu za działania prowadzone na szkodę Fundacji.

§14

1. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
2. Fundator może zostać powołany do Zarządu.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.
4. Mandat członka Zarządu wygasa z powodu:
a) złożenia pisemnej rezygnacji Zarządowi,
b) utraty praw obywatelskich,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d) śmierci członka.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu pozostali członkowie dokonują uzupełnienia składu Zarządu, które musi zostać zaakceptowane przez Fundatora.
6. Fundator może odwołać członka Zarządu w przypadku utraty zaufania do danego członka Zarządu. W przypadku odwołania danego członka Zarządu, Fundator powołuje na jego miejsce nowego członka Zarządu.
7. Członkowie raz wybrani do Zarządu mogą zostać wybrani do tego organu ponownie.

§15

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

§16

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§17

1. Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych członkowie Zarządu Fundacji mogą być równocześnie pracownikami biura Fundacji, pracującymi na podstawie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, zawieranych na czas pełnienia przez nich funkcji członków Zarządu.
2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.
3. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.

§18

1. Fundator na potrzeby realizacji celów statutowych Fundacji może powołać samodzielnie lub na wniosek Zarządu Radę Fundacji.
2. Rada Fundacji jest organem określającym ogólne kierunki działania Fundacji oraz sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji.
3. W skład Rady Fundacji może wchodzić od trzech do pięciu osób.
4. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji,
b) utraty praw obywatelskich,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d) śmierci członka.
7. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku utraty zaufania do danego członka Rady Fundacji. Odwołania dokonuje Fundator samodzielnie lub na wniosek Zarządu.

§19

1. Do zadań Rady Fundacji należy:
a) uchwalanie na wniosek Zarządu kierunków i programów działania Fundacji,
b) sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji,
c) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
d) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji,
e) opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd.

§20

1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje posiedzenia Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Fundacji, przesyłając informację o terminie, miejscu i porządku obrad pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
3. O posiedzeniu Rady Fundacji muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady Fundacji.
4. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego inny członek Zarządu.
5. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
6. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

 

§21

Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ IV
Majątek i fundusze Fundacji

§22

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Majątek Fundacji pochodzi w szczególności z:
a) dotacji,
b) subwencji,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) środków otrzymanych od sponsorów i mecenasów,
e) darowizn,
f) zapisów,
g) spadków,
h) dochodów z charytatywnych SMSów,
i) dochodów z majątku Fundacji,
j) odsetek bankowych,
k) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
l) 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
ł) statutowej działalności odpłatnej.
3. Fundusze uzyskane przeznacza się na realizację celów statutowych.
4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą realizacji celów statutowych.

§23

1. Majątkiem Fundacji gospodaruje Zarząd.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji dotyczące majątku Fundacji powyżej kwoty 1 000,00 zł (jednego tysiąca złotych) składają dwaj członkowie Zarządu.
3. Ważność oświadczenia woli dotyczącego majątku Fundacji, składanego przez pełnomocnika, wymaga pisemnego potwierdzenia członka Zarządu. Termin złożenia pisemnego potwierdzenia wynosi jeden miesiąc.

§24

1. Rok obrachunkowy Fundacji jest zgodny z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok działania Fundacji kończy się 31.12.2016 r.

 

ROZDZIAŁ V
Działalność gospodarcza

 

§25

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących obszarach:
– produkcja artykułów piśmiennych,
– produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
– pozostałe drukowanie,
– działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
– reprodukcja zapisanych nośników informacji,
– pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
– sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
– sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
– sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
– sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
– sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
– sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
– pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
– wydawanie gazet,
– wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
– pozostała działalność wydawnicza,
– działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
– działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
– działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
– działalność związana z projekcją filmów,
– działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
– działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
– pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
– przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
– działalność portali internetowych,
– działalność agencji informacyjnych,
– pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
– stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
– badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
– badanie rynku i opinii publicznej,
– działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
– działalność fotograficzna,
– działalność związana z tłumaczeniami,
– pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
– wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
– działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
– działalność w zakresie informacji turystycznej,
– wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
– działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
– pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
– pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
– nauka języków obcych,
– pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
– działalność wspomagająca edukację,
– opieka dzienna nad dziećmi,
– działalność bibliotek,
– działalność archiwów,
– pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
– działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
– pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
4. Wyżej wymieniony katalog nie posiada charakteru zamkniętego.

 

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Fundacji

§26

1. Zmiana statutu może być dokonana przez Zarząd, w obecności wszystkich członków Zarządu, uchwałą podjętą jednomyślnie.
2. Zmiana statutu może dotyczyć również zmian celów Fundacji.

§27

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd, uchwałą podjętą jednomyślnie w obecności wszystkich członków organu, przy czym uchwała musi wskazywać powód likwidacji.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Zarząd wyznaczy innych likwidatorów.
4. Zarząd decyduje o przeznaczeniu majątku Fundacji, uchwałą podjętą jednomyślnie, w obecności wszystkich członków organu. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji należy przekazać mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
5. Śmierć Fundatora nie powoduje likwidacji Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

 

§28

1. Wszystkie nieporuszone w Statucie, a wymagające rozpatrzenia sprawy, reguluje Zarząd Fundacji swoimi uchwałami, regulacjami wewnętrznymi i ustaleniami dotyczącymi spraw niecierpiących zwłoki.

 

Statut został przyjęty dnia: ……………………

 

 

Podpisano:

 

……………………………………….. ………………………………………..