W czerwcu 2020 roku, z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Olsztynie, uruchomiona została inicjatywa "Szlak Świętej Warmii". Dziś, po roku działania i dołączeniu do niej wielu interesariuszy, projekt ten może pochwalić się własną witryną internetową: szlakswietejwarmii.pl, w której stacje na szlaku opisane są w formie audiobooka, a także publikacją przewodnika turystyczno-pielgrzymkowego. Miło mi poinformować, że stacje Szlaku Świętej Warmii a także miejsca jego okolic są także widoczne na Fotograficznej Mapie Warmii ...
Czytaj całość
Jezioro Francuskie na Dylewskiej Górze niedaleko Ostródy to najwyżej położone jezioro w północno-wschodniej Polsce (285 m n.p.m.). Związana jest z nim mroczna legenda, osnuta na prawdziwych wydarzeniach. Od 1963 roku jest rezerwatem przyrody. Jest to jeden z trzech rezerwatów, położonych na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Rezerwat został utworzony w 1963 roku między innymi dla ochrony wierzby borówkolistnej. Nazwa jeziora, jak głosi legenda, pochodzi stąd, że w czasie kampanii napoleońskiej miejscowi chłopi utopili tu kilku Francuzów (ostródzki historyk Tadeusz Peter ...
Czytaj całość
Rezerwat przyrody Dylewo jest jednym z pięciu na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Został założony w 1970 roku dla ochrony fragmentu lasu liściastego - buczyny pomorskiej - o powierzchni ponad 9 hektarów. Lasy rezerwatu porastają wschodnie zbocza Góry Dylewskiej. Przeważają w nim drzewa ok. 120-letnie, oprócz buków także jawor, modrzew europejski, dąb szypułkowy i bezszypułkowy,świerk pospolity i pojedyncze drzewa innych gatunków. Bogate jest też runo, w którym znajdziemy m.in. marzankę wonną, przylaszczkę pospolitą, gajowiec żółty. Spotkać tu można wiele okazów ...
Czytaj całość
Rezerwat położony jest w sąsiedztwie miejscowości Ustnik, tuż przy drodze prowadzącej z Jezioran do Lidzbarka Warmińskiego. Powołany został stosunkowo niedawno – w 1991 r., w celu ochrony zbiornika śródpolnego o nazwie Ustnik, który stanowi miejsce lęgu i wypoczynku wielu cennych gatunków ptaków wodno-błotnych. Ustnik jest płytkim zbiornikiem śródpolnym, który w przeszłości był osuszony i na którego terenie prowadzono uprawy rolnicze. Do ponownego powstania zbiornika doprowadziło zaniedbanie systemu melioracji. W zagłębieniu terenu pojawił się zbiornik stosunkowo żyzny, porośnięty bujną roślinnością szuwarową ...
Czytaj całość
Faunistyczny rezerwat Bagno Nadrowskie położony jest w powiecie olsztyńskim, w gminie Olsztynek w pobliżu wsi Nadrowo. Powstał 9 października 1991r., swoim zasięgiem obejmuje 58,1 ha lasów, torfowisk i nieużytków. Lasy zajmują niewielki obszar rezerwatu. Najważniejszą jego część stanowi rozległe torfowisko, urozmaicone oczkami wody. Obszar ten porastają szuwary, krzewy wierzby, kruszyny i brzozy. To naturalne obniżenie terenu, który został zmeliorowany wiele lat temu, a po zaprzestaniu działań gospodarczych, ponownie przekształcił się w bagno. Główny odpływ z bagna stanowi otwarty rów, przebiegający ...
Czytaj całość
Ten chroniony rezerwat przyrody zwany Lasem Warmińskim leży właściwie tuż za opłotkami Olsztyna. Powierzchnia tego założonego w 1982 r. obszaru wynosi prawie 1800 ha i rozpościera się od Jeziora Łańskiego do granic wsi Ruś. Terytorialnie położony jest na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki i jest fragmentem Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej. Główne przyczyny, dla których rezerwat został założony to przede wszystkim ochrona obszarów leśnych o charakterze puszczańskim wyróżniających się dużym stopniem naturalności; lasy liściaste, bory mieszane, lasy jesionowe i olchowe a także ...
Czytaj całość
Rezerwat przyrody „Bukowy jest to rezerwat florystyczny. Utworzony został w 1954 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanu bukowego występującego w rezerwacie na krańcach swojego wschodniego zasięgu. Położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie olsztyńskim, gminie Kolno. Leży w odległości 10 km od Kolna, 26 km od Mrągowa. Rezerwat znajduje się na terenie Nadleśnictwa Mrągowo i podlega ochronie częściowej. Rezerwat „Bukowy” leży na „terenie korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym, umożliwiającego rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy obszarami węzłowymi. Korytarz ten ...
Czytaj całość
Częściowy rezerwat przyrody „Dębowo” jest to rezerwat leśny utworzony w 1954 roku na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Rezerwat stworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego, będącego równocześnie najdalej wysuniętym na wschód naturalnym zbiorowiskiem tego gatunku. Położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim na terenie gminy Biskupiec. Opiekę nad rezerwatem sprawuje Nadleśnictwo Mrągowo. Rezerwat „Dębowo” zajmuje powierzchnię 25,96 ha. Oddalony jest od Mrągowa o 26 km, o 0,5 km ...
Czytaj całość
Rezerwat przyrody „Kwiecewo” położony jest na południowy-zachód od miejscowości Kwiecewo, położonej 6 km na południowy zachód od Dobrego Miasta. Obszar ten należy do mezoregionu Pojezierze Olsztyńskie, stanowiącego zachodnią część makroregionu Pojezierza Mazurskie. To płytkie rozlewisko otoczone podmokłymi łąkami, okresowo zalewanymi szuwarami oraz polami uprawnymi. Ze zbiornikiem sąsiaduje niewielki, ale bardzo ciekawy pod względem ornitologicznym kompleks leśny. Niegdyś w miejscu polderu istniał zbiornik wodny, który osuszono i przekształcono w intensywnie użytkowane łąki kośne, pastwiska i pola uprawne. Wraz z zaprzestaniem użytkowania ...
Czytaj całość
Rezerwat „Jezioro Kośno” jest to rezerwat krajobrazowy. Utworzony został w 1982 roku w celu ochrony swoistego krajobrazu pojeziernego. Jezioro Kośno oraz przylegające do niego kompleksy Lasów Purdzkich zostały objęte granicami rezerwatu krajobrazowego. Utworzono go w 1982 r., by chronić występujące tu ptactwo wodne i drapieżne oraz krajobraz florystyczny. Rezerwat zajmuje 1260 ha na pograniczu powiatów olsztyńskiego i szczycieńskiego. Grunty rezerwatu „Jezioro Kośno” położone są w dużym kompleksie leśnym nazywanym lasami napiwodzko-ramuckimi na terenie trzech gmin: Pasym, Purda i Jedwabno. Blisko ...
Czytaj całość
Tworząc i odwiedzając Fotograficzną Mapę Warmii odkrywacie i często dzielicie się swoimi lokalizacjami z regionu. To ważne, aby miejsca pod szczególną ochroną przyrodniczą, takie jak rzadkie siedliska flory i fauny, miejsca gniazdowania, rezerwaty i obszary objęte ochroną gatunkową, otoczyć szczególną opieką. Aby pomóc je chronić przed zwiększoną liczbą odwiedzin, poprzez mądre użytkowanie i edukację, powstał sojusz odpowiedzialnych fotografów i cała społeczność zwolenników i partnerów, do którego przyłączyć się możesz i Ty. Nature First opiera się na siedmiu podstawowych zasadach, które ...
Czytaj całość
Znajdujący się przy kościele w Brąswałdzie katolicki cmentarz najbardziej oddaje charakter starych warmińskich cmentarzy wiejskich. Położony poniżej wzniesienia kościelnego, po drugiej stronie przebiegającej przez wieś drogi, skupia uwagę urozmaiconym ukształtowaniem terenu, który stopniowo podnosi się w kierunku zachodnim. Centralnie przez cmentarz przebiega pomnikowa aleja lipowa, która dzieli go na dwie części. Pośród licznych już współczesnych nagrobków i krzyży znaleźć można wiele unikalnych i zabytkowych grobów, które odznaczają się walorami estetycznymi i historycznymi. Zachowane żeliwne krzyże z przełomu XIX i XX ...
Czytaj całość
Zabytkowy cmentarz kanoników Kapituły Warmińskiej we Fromborku stanowi uzupełnienie w części południowej ogrodów kanonicznych. Od strony miasta prowadzi do niego około 100 letnia aleja lipowa. Cmentarz został założony w 1908 roku z powodu nie tylko braku miejsca na dalsze pochówki w krypcie fromborskiej katedrze, ale także ze względów sanitarnych. Ceglane ogrodzenie z żelazną bramą od strony południowej oraz układ otaczającej wysokiej zieleni sprawiają, że nekropolia kanonicka zachowała specyficzny charakter. Cmentarz składa się z 4 kwater, podzielonych dwiema alejami lipowymi (poprzeczną ...
Czytaj całość
Wieże obronne mostu kolejowego na Pasłęce w Tomarynach znajdują się na trasie linii kolejowej Ostróda – Olsztyn, są jednymi z najciekawszych zabytków fortyfikacji nowoczesnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W latach 1900–1905 na terenie dawnych Prus Wschodnich budowano umocnienia mostów kolejowych w formie masywnych wież. Dwie połączone ze sobą ceglane wieże z pancernymi wieżyczkami na dachach w Tomarynach zostały wzniesione w latach 1901–1902. Miały one za zadanie obronę mostu kolejowego na rzece Pasłęce w pobliżu Tomaryn w przypadku ataku rosyjskiej kawalerii ...
Czytaj całość
Kolej Nadzalewowa – linia kolejowa biegnąca wzdłuż Zalewu Wiślanego, datowana na 1897-1899 r., leżąca na terenie powiatu elbląskiego i powiatu braniewskiego, w zamyśle niemieckich projektantów miała połączyć Elbląg z Królewcem, wzdłuż Zalewu Wiślanego. W 1897 r. rozpoczęto budowę kolei, będącej prywatną inwestycją towarzystwa akcyjnego z Królewca. W maju 1899 r. ukończono budowę odcinka z Elbląga do Fromborka, a we wrześniu oddano do użytku odcinek łączący Frombork z Braniewem. Cała zbudowana trasa liczyła 48,3 km. Pociągi pokonywały ją w ciągu 1 ...
Czytaj całość
Loading...
 

architektura, ruiny        kapliczki, aleje, drogi        drzewa, skupiska drzew        brzegi jezior i rzek        astrofotografia        pola, panoramy        tereny opuszczone        las