Rezerwat przyrody „Bukowy jest to rezerwat florystyczny. Utworzony został w 1954 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanu bukowego występującego w rezerwacie na krańcach swojego wschodniego zasięgu. Położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie olsztyńskim, gminie Kolno. Leży w odległości 10 km od Kolna, 26 km od Mrągowa. Rezerwat znajduje się na terenie Nadleśnictwa Mrągowo i podlega ochronie częściowej. Rezerwat „Bukowy” leży na „terenie korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym, umożliwiającego rozprzestrzenianie się gatunków pomiędzy obszarami węzłowymi. Korytarz ten łączy w węzłowe obszary: Zachodniomazurski, Puszczy Piskiej, Wschodniomazurski” Opisywany rezerwat znajduje się na obszarze krajobrazu naturalnego typu pagórkowatego, pojeziernego. Na krajobraz składają się lasy, użytki zielone i agrocenozy ze sporym udziałem zbiorników wodnych. Rezerwat znajduje się w kompleksie leśnym z żyznymi glebami, zróżnicowanym składem gatunkowym i strukturą wiekową. Dominują takie gatunki drzew jak: dąb, buk, grab, olsza, osika, brzoza. W rezerwacie wyróżniono następujące siedliskowe typy lasu: -las świeży z fragmentem lasu wilgotnego zajmujący powierzchnię 6,87 ha, co stanowi 82,8% powierzchni; -ols na powierzchni 0,83 ha- 10% powierzchni; -ols jesionowy na powierzchni 0,60 ha – 7,25 obszaru. Flora rezerwatu to głównie gatunki typowe dla żyznych lasów liściastych, olsów i olsów jesionowych. Drzewa rosnące w rezerwacie to: klon pospolity, olsza czarna, brzoza omszona, grab zwyczajny, buk zwyczajny, jesion wyniosły, świerk pospolity, topola osika, lipa drobnolistna. Na opisywanym terenie można spotkać jelenia, sarnę, dzika. Zaobserwować możemy także mniejsze gatunki jak np.: żabę trawną, żabę wodną, jaszczurkę zwinkę, padalca oraz ptaki: żurawia, świstunkę, dzięcioła dużego i gołębia grzywacza. Rezerwat jest udostępniony społeczeństwu, należy jednak poruszać się drogą przebiegającą przez teren objęty ochroną.

Źródła:

http://www.przyroda.mazury.pl/index.php?page=nature&id=344

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *